13 เมษายน 2562 ภาคเหนือพบจุดความร้อนลดลง-ห่วงจิตอาสาป่วย

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_372488/

วันนี้มีจุดความร้อน จำนวน 503 จุด ลดลงจากเมื่อวาน โดยพบที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 185 จุด ด้าน แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่าจากการตรวจสอบสาเหตุการเผาช่วงนี้พบว่า ช่วงนี้เป็นห้วงเวลาเข้าสู่ห้วงสงกรานต์ ชาวบ้านเร่งดำเนินการเผาพื้นที่ทำกิน ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกในห้วง13-16 เม.ย.2562 จึงเร่งเผา นอกจากนี้การดับไฟในห้วงที่ผ่านมายังดับไม่สนิทร้อยละ100 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้าได้สั่งการให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเข้าดำเนินการ สำหรับการใช้อากาศยาน mi 17 วันนี้จะปฏิบัติการดับไฟเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขณะที่ ฮ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ บินซักซ้อมการใช้ถุงตักน้ำที่จัดซื้อมาใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวต่อว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในวันนี้ ยังคงมี hot spot สูงในบางจังหวัด ค่าคุณภาพอากาศก็ยังสูง ที้งนี้อากาศที่ร้อนขอแต่ละหน่วยที่เข้าดับไฟประเมินสถานการณ์ ให้ละเอียดทั้งตัวเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมดับไฟทุกครั้ง โดยเน้นความปลอดภัยด้วย ถ้าพื้นที่ดับไฟเข้ายากอาจจะใช้แนวทางล้อมไฟไว้ หรือการทำแนวกันไฟเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากมีจิตอาสาดับไฟ บางรายเป็นลม สำลักควันและมีโรคประจำตัว